Ochrana osobných údajov

Obchodná spoločnosť Rizn, s.r.o. je spoločnosť pôsobiaca na trhu od roku 2010 a venuje sa najmä komplexnej starostlivosti o čistotu a upratovanie bytových domov, domácnosti, kancelárií, bodov a iných objektov. Prioritným cieľom našej spoločnosti Rizn, s.r.o. je poskytovanie kvalitných a spoľahlivých služieb.

Prehlásenie vedenia spoločnosti

Poverení zamestnanci dbajú na to, aby Vami poskytnuté osobné údaje boli spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V prípade, ak máte otázku týkajúcu sa spracovania Vašich osobných údajov a chcete vedieť, ako postupujeme pri zbere, spracovaní, archivácii a likvidácii Vašich osobných údajov, kontaktujte nás na e-mailovej adrese našej kontaktnej osoby ochranaou@rizn.sk.Poverená osoba je povinná Vám v termíne do 30 dní odpovedať na Vašu žiadosť. Nezabúdajte však, že žiadosť sa musí týkať len spracovania Vašich osobných údajov.

K spracovaniu osobných údajov pristupujeme v prípade ak:

 • Ste návštevníkom našej webovej stránky a súhlasili ste s použitím cookies
 • Bola Vám vypracovaná cenová ponuka
 • Poskytli sme Vám službu
 • Zaslali ste svoju požiadavku prostredníctvom objednávkového formulára
 • Reklamovali ste u nás službu
 • Vyjadrili ste podnet ( pozitívny, negatívny ) prostredníctvom mailu alebo sociálnych sietí
 • Ste  našim zamestnancom, prípadne máme s Vami uzatvorenú inú obdobnú zmluvu
 • Radi by ste sa zamestnali v našej spoločnosti a zaslali ste Žiadosť o prijatie do zamestnania, prípadne Motivačný list a súhlasili ste so spracovaním Vašich osobných údajov
 • Vstúpili ste do nášho priestoru a boli ste zaznamenaní monitorovacím zariadením
 • Uplatnili ste si u nás práva dotknutej osoby
 • Ste našim dodávateľom
 • Ste našim odberateľom

Informácie k spracovávaniu Vašich osobných údajov:

 • Vaše osobné údaje spracovávame za rôznym účelom. Odvíjajú sa od toho, v akom vzťahu ste s našou spoločnosťou
 • Vaše osobné údaje spracovávame len po nevyhnutnú zákonom stanovenú dobu – pokiaľ trvá účel spracovania
 • Vaše osobné údaje spracovávane tak, aby bolo zamedzené možnému úniku a zneužitiu Vašich osobných údajov tretími osobami
 • Naša webová stránka používa súbory cookies. Tieto súbory používame na zhromažďovanie štatistických informácií o návštevníkoch, zapamätanie si používateľských nastavení, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov stránky a pre nevyhnutnú funkcionalitu webstránky
 • Okrem sprostredkovateľov, môžeme Vaše osobné údaje poskytnúť aj iným orgánom na základe rozhodnutia súdu alebo iných štátnych orgánov, ktoré sú oprávnené požadovať ich zverejnenie alebo sprístupnenie. Zverejnenie a sprístupnenie Vašich údajov týmto orgánom poskytujeme len na základe rozhodnutia daného orgánu
 • Vaše osobné údaje s tretími krajinami nezdieľame
 • V prípade, ak sa chcete dozvedieť o problematike spracovania osobných údajov viac
 • navštívte stránku Úradu na ochranu osobných údajov www.uoou.sk alebo  si požadované informácie viete získať zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmena a doplnení niektorých zákonov a samozrejme aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rad  ( EÚ ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto úradov.

Zákon č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vám ako dotknutej osobe pridelil najmä tieto práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu nepresných, či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov
 • Právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, vrátane profilovania
 • Právo na prenosnosť údajov na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov
 • Právo podať sťažnosť u dozorového orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Záverom Vás uisťujeme, že u nás sú Vaše osobné údaje v bezpečí nakoľko k ich spracovaniu pristupujeme zodpovedne a dodržiavame povinnosť:

 • Mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prídeme do styku
 • Zákaz využívať pre osobnú alebo inú súkromnú potrebnú potrebu a bez súhlasu zverejniť, a ani nikomu poskytnúť ani sprístupniť
 • Naša mlčanlivosť trvá aj po zániku zmluvného vzťahu alebo skončení pracovného pomeru
 • Naša povinnosť neplatí, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných údajov pri plnení jeho úloh
 • Porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť je sankcionované podľa ustanovení zákona pokutou udelenou Úradom na ochranu osobných údajov

Tieto informácie sú platné s termínom účinnosti od 25.05.2018.

V prípade akýchkoľvek zmien, alebo novelizácii zákona Vás budeme včas informovať.

Sme vam k dispozícii +421 902 261 522